GRUPY PARAFIALNE

Każdy z nas powołany jest do świętości i powołanie to realizuje rozwijając z Bogiem swoje talenty i zdolności, wypełniając na co dzień Jego wolę i żyjąc według Bożych przykazań. Wielu Parafian dla pogłębienia swego życia religijnego włączyło się w działalność grup duszpasterskich, istniejących w parafii.

DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA - DSM

Wspólnota apostolska dziewczą powstała w parafii Cikowice we wrześniu 2003 r.

Do DSM-u należy ok. 60 dziewcząt, które pragną wpatrywać się 
w przykład Najświętszej Marii Panny i poznawać Jej życie.
Spotkania pod kierunkiem ks. Katechety i przewodniczek odbywają się co dwa tygodnie.
W ramach działalności realizowany jest program religijno-wychowawczy.

W plan spotkań włączone są zabawy integracyjne, mające na celu przybliżenie i utrwalenie omawianych tematów. Przede wszystkim zaś wspólnota uczy się przestrzegania wartości chrześcijańskich w codziennym życiu młodych ludzi.

Grupa rozwija także swoje talenty muzyczne, ucząc się pieśni i piosenek religijnych. 

Efektem spotkań jest bardziej świadome przeżywanie liturgii Kościoła oraz aktywne włączenie się w jej przebieg. Wspólnota integruje dziewczęta z poszczególnych części parafii, realizując hasła chrześcijańskiej radości i pogody ducha.

Opiekunem grupy jest ks. Paweł Gołąb

PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI - PDMD

Celem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci jest niesienie bezinteresownej pomocy nieznającym Jezusa rówieśnikom z krajów Trzeciego Świata. 
Działalność obejmuje przede wszystim modlitwe, poznawanie sytuacji w jakiej żyją dzieci w Afryce, Ameryce Południowej, uczenie się dzielenia posiadanymi dobrami materialnymi 
(małe wyrzeczenia i systematyczne ofiary przekazywane na cele misyjne).

PDMD w naszej parafii powstało we wrześniu 2002 r. i działa przy SP w Stanisławicach.

Obecnie grupa liczy 20 dzieci.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Dzieci należące do PDMD włączają się w nabożeństwa i akcje misyjne

(np. kolędnicy misyjni)
Opiekunem wspólnoty jest 
ks. Paweł Gołąb

MINISTRANCI

Liturgiczną Służba Ołtarza w każdej parafii tworzy zazwyczaj grupa aspirantów, ministrantów i lektorów. Do grona aspirantów, czyli kandydatów do posługi ministranta należy 10 chłopców. Są oni przygotowani, przez formację ascetyczną i liturgiczną, do spełniania podstawowych posług liturgicznych.

Okres kandydatury trwa jeden rok i kończy się Obrzędem Błogosławieństwa Ministrantów.


Zespół ministrantów liczy obecnie 25 chłopców, posługę ministrancką pełnią oni w kościele parafialnym oraz w kaplicach.


Co dwa tygodnie odbywają się spotkania, które obejmują ćwiczenia liturgiczne oraz ascetyczne. Nad formacją ministrantów czuwają ceremoniarze, czyli lektorzy, którzy zdobyli właściwe dla tego stopia uprawnienia.


Zaangażowanie się ministrantów i aspirantów w pełnione funkcje oceniane jest przez system punktacji i zdobywane stopnie w posłudze liturgicznej.


Dodatkowymi czynnikami aktywizującymi i motywującymi chłopców są pielgrzymki, wycieczki, zajęcia sportowe, spotkanie ze "Świętym Mikołajem", "kolęda" oraz dni formacji przygotowane przez Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza.

Opiekunem grupy jest ks. Paweł Gołąb

LEKTORZY

Posługę lektora w parafii pełni 25 młodych ludzi, 2 spośród nich uzyskało tytuł ceremoniarza. Spotkania Konwentu Lektorów odbywają się co dwa tygodnie: w soboty.

Formacja lektorów obejmuje trzy płaszczyzny:
- osobową
- chrześcijańską
- liturgiczną

Oprócz czytania Słowa Bożego podczas nabożeństw lektorzy zajmują się przygotowaniem asyst liturgicznych i okresowych dekoracji kościoła parafialnego.
Opiekunem lektorów jest ks. Paweł Gołąb
GRUPA APOSTOLSKA

Wspólnotę tworzy prawie 30 osób z gimnazjum i szkół średnich.
Formacja wspólnoty kształtuje apostolskiego ducha w chrześcijańskim stylu myślenia i działania.


Podczas spotkań realizowane są zagadnienia o charakterze:
- religijnym
- moralnym
- etycznym
- społecznym

Omawiane są również tematy nurtujące młodzież.

Spotkania Grupy Apostolskiej odbywają się w każdy piątek o godzinie 19.00

Oprócz czytania Słowa Bożego podczas nabożeństw lektorzy zajmują się przygotowaniem asyst liturgicznych i okresowych dekoracji kościoła parafialnego.

Opiekunem jest ks. Paweł Gołąb

CARITAS

Parafialny Oddział Caritas w parafii utworzony został 10.04.2002 r.

Celem Caritas Parafialnego jest:
- mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną
- rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy potrzebującym
- organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii
- pozyskiwanie środków materialnych na prowadzenie działalności charytatywnej

Oddział Caritas w naszej parafii tworzy 9 osób.


Zadania do realizacji wyznaczane są podczas okresowych spotkań

o charakterze formacyjno  -organizacyjnym. Przy wyznaczaniu zadań uwzględnia się możliwości parafii i warunki w jakich żyje lokalna społeczność.


Osoby tworzące Caritas Parafialną włączają się w akcje charytatywne o charakterze ogólnym, troszcząc się zarazem o ograniczenie i usuwanie miejscowej biedy.

Opiekunem zespołu jest  ks. Proboszcz 

RADA DUSZPASTERSKA

Wspólnota powstała w 2002r.

Zadania:
- szukanie najlepszego sensu rozpoznawania woli Chrystusa w stosunku do parafii
- wspólny wysiłek dla utrwalenia wierzących w Kościele
- zapraszanie do wspólnoty tych, którzy nie umieją odkryć w sobie pragnienia poznania Boga
- doprowadzanie do rozwoju świadomości poczucia wspólnoty parafialnej
- podejmowanie działań w imieniu wspólnoty


Realizacja zadań:
- ożywianie życia liturgicznego w parafii
- koordynowanie działalności apostolatów parafialnych
- doradztwo w innych sprawach duszpasterskich
- doradztwo w sprawach gospodarczych
- włączanie w apostolską misję Kościoła możliwie szerokiego grona świeckich
- szukanie dróg i środków pozwalających na dotarcie do tych
którzy szczególnie potrzebują umocnienia w wierze


Opiekunem zespołu jest  ks. Proboszcz ​​​​​​​


​​​​​​​

RÓŻE RÓŻAŃCOWE​​​​​​​


Wspólnoty apostolskie nazywane Różami Różańcowymi wywodzą się z apostolskiej troski o Kościół Powszechny Pauliny Marii Jaricot.


W 1827 r. zorganizowała ona we Francji pierwszą Róże Różańcową w celu wsparcia modlitwą i ofiarą przedsięwzięć ewangelizacyjnych i duszpasterskich.

W parafii pw. św. Antoniego w Cikowicach istnieje 27 Róż Różańcowych.


Spotkania odbywają się w kościele parafialnym w pierwszą niedziele miesiąca
 po Mszy świętej o godzinie 7.00

Opiekunem zespołu jest  ks. ProboszczDOMOWY KOŚCIÓŁ


Domowy Kościół w katolicyzmie to ruch świeckich dla małżeństw, inspirowany duchowością ks. Franciszka Blachnickiego. Stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie


Rodziny Domowego Kościoła spotykają się w tzw. kręgach liczących od 4 do 7 małżeństw. 

Główne założenia:

- dowartościowanie miłości małżeńskiej

- rodzina jako Kościół domowy

- rodzina jako katechumenat

- rodzina jako wspólnota.


W naszej parafii funkcjonują dwa kręgi Domowego Kościoła.

Opiekunem tych kręgów  jest ks. Paweł Gołąb

SZKOLNE KOŁO CARITAS


SKC to wspólnota dzieci i młodzieży, która swoją działalność prowadzi przy Zespole Szkół Gminnych 

w Stanisławicach.

Głównym zadaniem SKC jest troska o ludzi biednych

i potrzebujących pomocy, szczególnie materialnej.

Młodzież włącza się organizację różnych zbiórek i akcji.

Do takich flagowych należy Akcja „Kilo” z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy.

Ponadto SKC organizuje także i inne zbiórki m. in. zbiórka zakrętek na studnie głębinową dla mieszkańców Afryki


Opiekunem SKC

jest pani Anna Bukowiec

dyrektor ZSG w Stanisławicach


DOŁĄCZ DO NAS