BIERZMOWANIE

Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej.

Sakrament bierzmowania miał różne nazwy. W Kościele zachodnim najbardziej rozpowszechniła się nazwa confirmatio – umocnienie. Bierzmowanie jest umocnieniem chrztu, czyli umocnieniem łaski darowanej w chrzcie. Dopełnia chrzest i dlatego przy wyliczaniu sakramentów świętych, bierzmowanie zajmuje drugie miejsce, zaraz po chrzcie.


Obrzędy bierzmowania.

Jeżeli bierzmowanie odbywa się podczas Mszy świętej, wtedy po Ewangelii następuje:

- przedstawienie kandydatów,

- homilia,

- odnowienie przyrzeczeń chrzestnych,

- modlitwa z wyciągnięciem rąk nad kandydatami,

- namaszczenie krzyżmem wraz z włożeniem ręki,

- pozdrowienie pokoju,

- modlitwa powszechna,

- specjalne błogosławieństwo na końcu Mszy Świętej.


Udzielenie sakramentu bierzmowania.

Kandydaci pojedynczo podchodzą do biskupa, albo też biskup podchodzi do kandydatów ustawionych szeregowo.

Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata.

Biskup zanurza kciuk prawej ręki w oleju krzyżma świętego i naznacza nim czoło bierzmowanego znakiem krzyża, mając równocześnie włożoną rękę na jego głowie i wypowiadając formę sakramentalną, która brzmi: N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany odpowiada: Amen. Zaraz po namaszczeniu biskup przekazuje bierzmowanemu pozdrowienie pokoju, mówiąc: Pokój z tobą.

Na co bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.


Skutki bierzmowania:

W bierzmowaniu chrześcijanin otrzymuje Ducha Świętego i Jego dary, podobnie jak Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy.


Bierzmowanie:

- pomnaża i umacnia w nas życie Boże,

- silniej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem,

- udziela nam nadprzyrodzonej mocy do apostołowania, 

- pomnaża w nas siedem darów,

- wyciska znamię dojrzałego chrześcijanina.


Dojrzały chrześcijanin bierze udział w misji kapłańskiej Chrystusa, bo jego zadaniem jest:

- wspólnie z Nim czcić Ojca i zbawiać ludzi,

- głosić wiarę słowem i przykładem,

- pełnić dobre uczynki i walczyć ze złem.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania przebiega w dwóch etapach - dalsze i bliższe.


Przygotowanie dalsze

Obejmuje dwa pierwsze lata nauki w gimnazjum, zakończone egzaminem przed bierzmowaniem.

Obejmuje ono treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej oraz materiały zawarte w katechizmie bierzmowanych.

Miejscem tego przygotowania jest szkoła. 

W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno-moralną uczniów i wprowadza się ich w działanie apostolskie.Przygotowanie bliższe

Obejmuje uczniów klasy trzeciej. Obejmuje ono głównie formację religijno-moralną, ascetyczną, wprowadzenie do życia w Kościele.

Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania kandydatów do bierzmowania.

Przygotowanie to realizuje się w formie spotkań grupowych przy parafii oraz w comiesięcznych nabożeństwach formacyjnych.Kryteria dopuszczenia do bierzmowania:

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania.

Wiara ta wyraża się:

- w deklaracji przyjęcia sakramentu, 

- w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii, 

- w nienagannej postawie religijno-moralnej,

- w zaangażowaniu w wolontariat oraz grupy działające przy parafii

- w wypełnieniu praktyk religijnych

- uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,

- przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,

- w uczestniczeniu w rekolekcjach lub dniach skupienia,


Terminy bierzmowania:

Po podaniu do wiadomości przez Księdza Biskupa terminu bierzmowania

(zazwyczaj marzec lub kwiecień), końcowym akordem przygotowań duchowych

jest Triduum poprzedzające dzień przyjęcia Sakramentu Bierzmowania


Do pobrania:

prośba do wpisania na listę kandydatów

wzór przyrzeczenia